Beleidsplan 2022 – 2023


Doelstelling Stichting Nieuwmarkt

Stichting Nieuwmarkt wil een bijdrage leveren aan het kunstklimaat in het stadsdeel Centrum van de gemeente Amsterdam, in het bijzonder in de Nieuwmarktbuurt. Zij bevordert met de jaarlijkse, laagdrempelige atelierroute de toegankelijkheid van beeldende kunst voor een breed publiek. Bezoekers krijgen de gelegenheid om met kunstenaars in gesprek te komen over hun werk en hun werkwijze. De Stichting wil zo mede de creatieve economie in het stadsdeel versterken. De atelierroute zorgt voor sociale contacten en interacties tussen bewoners, kunstenaars, bedrijven, scholen en (culturele) instellingen. Het draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving van de buurt en maakt op een laagdrempelige manier kunst van hoog artistiek-inhoudelijk niveau toegankelijk. Het bestuur vindt het belangrijk om jonge kunstenaars aan de buurt te verbinden. Zij hebben dikwijls moeite zich in deze buurt te vestigen vanwege hoge huren van woningen en ateliers. Door jonge kunstenaars van buiten het centrum aan te trekken, ontstaan kansen voor hen om contacten in de buurt aan te gaan.

Wijze van werven van gelden

De Stichting Nieuwmarkt ontvangt haar inkomsten door middel van inschrijfgelden van kunstenaars, die hiervoor publiciteit krijgen op de website, in de gangbare app en in flyers en andere uitingen. Kunstenaars kunnen een professionele foto laten maken van een eigen kunstwerk waarvan 200 ansichtkaarten worden vervaardigd. Jonge kunstenaars onder de 30 jaar betalen een gereduceerd tarief. Kunstenaars die moeite hebben met het betalen van het inschrijfgeld kunnen dit voorleggen aan het bestuur en dan kan een regeling worden getroffen. Tevens ontvangt de Stichting haar gelden uit giften van particulieren, bedrijven en een subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Bestuur

Het bestuur komt tweemaal per maand bijeen voor een bestuursvergadering.
Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Heleen van Deur – voorzitter
Marko Bonarius – secretaris
John van der Zwan – penningmeester
Joost de Wolf – bestuurslid PR
Olaf Schraa – bestuurslid

Activiteiten bestuur

De belangrijkste activiteit van het bestuur betreft het opzetten en begeleiden van de Open Ateliers Nieuwmarkt. Daarbij heeft het bestuur voor de komende jaren de volgende aandachtspunten geformuleerd:

  • Het bevorderen van saamhorigheid en verbinding in de buurt via kunstuitingen.
  • Het aantrekken van jonge kunstenaars met diverse achtergronden.
  • Het blijven profileren van kunstenaars uit de buurt.

Financiën

Het bestuur is verantwoordelijk voor een gezond financieel beleid.
De taken die hierbij horen zijn onder meer:

1. Jaarlijks een begroting opstellen
2. Jaarlijks een jaarrekening vaststellen en goedkeuren
3. Beheren van de gelden
4. Besteden van de gelden en het creëren van voorzieningen

Vergoeding bestuursleden

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt besteed conform de doelstelling van Stichting Nieuwmarkt. De inkomsten van de stichting worden in de eerste plaats gebruikt om de uitgaven te compenseren. In de tweede plaats kunnen de inkomsten van de Stichting worden aangewend om andere stichtingen of initiatieven te steunen die een vergelijkbare doelstelling hebben als de eigen Stichting. De Stichting heeft niet de doelstelling om winst te maken. Wel wil zij een gezonde buffer aanhouden om tegenvallende inkomsten op te kunnen vangen en om nieuwe activiteiten te ontwikkelen en op te zetten.

Amsterdam, 15 juli 2022

 

Stichting Nieuwmarkt 

Kloveniersburgwal 101

1011 KB Amsterdam

E: info@ateliersnieuwmarkt.nl

KvK: 41213483 

RSIN nummer: 009767630

IBAN: NL64 INGB 0005887641